Головна » Статті » Конспекти уроків » Конспекти уроків із історії України

ТЕМА: Економічне становище України в першій половині XIX ст..

ТЕМА: Економічне становище України в першій половині XIX ст..

Мета уроку: показати процес занепаду кріпосницьких та зароджен­ня ринкових відносин в Україні в першій половині XIX ст.; довести, що російський царизм намагався усі­ма доступними способами зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні; ознайоми­ти учнів з процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі Украї­ни; формувати вміння й навички аналізу соціально-еко­номічної історії країни; виховувати почуття національ­ної гордості до наших попередників.

Основні терміни і поняття: сільське господарство, аграрні відноси­ни, поміщицьке господарство, криза поміщицького господарства, військові поселення, панщина, оброк, натуральне господарство.

Обладнання: підручник, карта, контурні карти, учнівські сторінки

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку:

 1. Організація навчальної діяльності.
 2. Перевірка домашнього завдання.

Перевір себе :

1. Як позначилася на становищі України російсько-турецька війна 1806-1812 рр.? На карті 1 покажіть територіальні, зміни в

результаті війни.

2. Який відгук в Україні мала російсько-французька війна 1812 р.?

3. Що вам відомо про плани Наполеона щодо України?

4. Якими мотивами керувалися українці, йдучи в ополчення?

5. Як відгукнулися в Україні події російсько-турецької війни 1828-1829 рр.?

6. Охарактеризуйте причини створення Азовського козачого війська.

7. Що таке «українське питання» і який вплив воно справляло на міжнародні відносини?

 1. Етап орієнтації

Для допитливих і уважних :

- Як політика російського самодержавства впливала на розвиток господарства України у 18 ст.

- Коли і в яких регіонах України було введено кріпацтво ?

 1. Етап визначення мети.

18 ст. в світовому масштабі було ознаменовано буржуазними революціями та промисловими переворотами, а на Україні існувало ганебне кріпосне право. Проте уже спостерігався процес зародження нових ринкових відносин, які царизм всіляко намагався придушити. Сьогодні про це і підле наша розмова.

- Чим цікавою для вас буде ця тема?

 1. Етап проектування.
 2. Етап організації і виконання плану роботи
 1. Самостійна робота з документом:

За текстом документів охарактеризуйте стан кріпака та визначте зміст поняття «кріпосне право»

 

«..Кріпак був особою, яка стояла поза законом. Сікти його можна було скільки завгодно (можна було і засікти до смерті). Дружини і доньки кріпаків служили хтивості панів і паничів. Жінок сікли нарівні з чоловіками. Сікли кріпаків пани і пані, сікли їх управителі, сікли економи, сікли поліцейські та всілякі інші власті... за судом і без всякого суду, сікли навіть із тваринної пристрасті бачити тремтіння стражденного людського тіла, бачити бризки і потоки крові..." (У старорежимній провінціїІ

 

"...Була одна така скажена паня, що убережи, Боже, од неї кожного хрещеного чоловіка... У був свій горілчаний завод. Я тоді купляв у неї горілку. Дівчата в неї завсіди такі чисті, та вбрані та гарні — одна в одну. А справді, якби скинути з якої дівки все її вбрання та подивитись, то можна б убачити, що у кожної все тіло на шматки пошматоване. Порола немилосердно. То була в образі пані правда катюга. Бідні дівчата терпіли, терпіли, а потім, того, змовилися улучити годину та й вдавити свою мучительку... Тих дівчат забрали в острог. Просиділи вони дуже довго, а після їх карали у Полтаві... на площі їх карав кат. Одна з дівчат була вагітна, от же й ту не помилували..." (Із тисів Д. Яворницького від С. Сердюкова // Народні оповідання. — К., 1986. — С. 73 — 74).

 

"...Землеробство у хліборобній Малоросії провадиться, за переказами, способом, заведеним споконвіку. Важкий плуг, запряжений трьома або чотирма парами волів, борознить землю, яка щедро нагороджує працю плугатаря. Якщо з'являються які-небудь несприятливі умови: занадто сухе або дуже мокре літо, сарана, град, хробаки, ховрашки, — вони знищують іноді жниво, головний предмет доходів простолюдина..." (А. Афанасьєв - Чужбинский. Поездка в Южную Россию . — Ч. 1, Спб., \Ш. - С. 34//Хрестоматія з історії Української РСР. Т.1.

 

"Хліб молотять такими засобами: ціпами на токах під навісами, кіньми на току, молотильними шинами заводів Потьомкіна, Бутенопа, Шуммана або ж виписаними із-за кордону. Нещодавно Херсонські поміщики почали купувати в Одесі молотильні машини, які привозять з Великої Британії..." (А. Скальковский. Опьип статнстического описання Новороссийского края.— 4.2, Одесса, ІШ. - С. 66 — 69//Хрестоматія з історії Української РСР. Т.1

 

 1. Формування історичних понять

Основою сільськогосподарського виробництва залишалася праця селян, які поділялись на, основні групи: поміщицьких селян (кріпаків) та державних ("вільних сільських обивателів").

Основними повинностями селян-кріпаків були панщина та оброк.

 

Панщина — відробіткова рента, одна з форм докапіталістичної земельної ренти, примусова дарова праця кріпосного селянина, який відбував її як повинність зі своїм реманентом і тягловою силою в го­сподарстві поміщика — власника землі.

Оброк — термін, що вживається в історичній літературі для позначення двох форм феодальної земельної ренти — продуктив­ної (натуральний оброк) і грошової (грошовий оброк).

Закон 1797 р. офіційно обмежував панщину З днями на тиждень, але у реальному житті Лівобережжі вона сягала 4 дні, а на Правобережжі — 6 днів на тиждень. У Південній Україні, панщина була запроваджена лише з 1796 р., селяни виходили на панщину двічі на тиждень.

Близько 99% селян-кріпаків відбували 3 — 5-денну, а інколи і щоденну панщину.

За підрахунками економістів, щоденна вартість панщинних робіт у Правобережній Україні становила 24 — 83 дореволюційних російських крб.

 

Урочна система - один день панщини, на який давали таке завдання — "урок", що його можна було виконати тільки протягом 2-3 днів.

 

"Місячина", коли селянин за постійну панщину отримував місячний заробіток натурою, достатньою хіба що для напівжебрацького животіння.

 

Гвалти або згони - примусовий обробіток садів й городів поміщиків

 

Шарварок - примусова охорона маєтків поміщиків, споруджування ставків і гребель.

возити своїми кіньми чи волами поміщицькі товари на ярмарки

 

 • - примусовий вивіз своїми кіньми чи волами поміщицькі товари на ярмарки.

 

 

Ознаки панщинної системи господарювання

 

Ознаки, що свідчили про розвиток ринкових відносин і занепад поміщицької системи господарювання

 

1. Домінуюче становище поміщи­цького землеволодіння

2. Поширення орендування маєтків.

3. Прагнення поміщиків збільшити свої землі за рахунок селянських господарств.

4. Основні групи селян: державні, поміщицькі, монастирські.

5. Форми експлуатації: відробітко­ва рента, грошова рента, натураль­на рента.

6. На 1861 р. у Правобережній Україні серед поміщицьких селян панщинних кріпаків було 97,4 %, у Лівобережній — 99,1 % .

7. Закон 1794 р. встановлював три­денну панщину з вільною неділею, а реально вона складала 4—6 днів.

8.Застосування традиційної сіль­ськогосподарської техніки: плуга, рала, сохи, серпа, коси, ціпа.

9. Низька врожайність.

10. Культури: пшениця, жито, овес, ячмінь.

12. Розширення виробництва за рахунок освоєння цілинних земель і розширення посівних площ на Півдні України

 

1. Скорочення селянських наділів і обезземелення селян.

2. Поглиблення соціального розша­рування селянства в міру розвитку товарно-грошових відносин.

3. Царський уряд урівняв держав­них селян у правах з купцями та міськими жителями, дозволив їм засновувати фабрики та заводи.

4. Поміщицьким селянам дозволя­лося купувати землю на ім'я свого поміщика, засновувати підприємс­тва, використовувати найману працю.

5. З'явився надлишок робочих рук, почався відхід селян на заробітки в міста та переселення їх на Кав­каз і Далекий Схід.

6. Використання нової техніки: сіялок, віялок, жаток, кінних мо­лотарок.

7. Вирощування технічних куль­тур: льону, коноплі, тютюну, хмелю, цукрового буряка.

8. Сільськогосподарська спеціалі­зація районів.

9. Розвиток торгового тваринницт­ва: кінні заводи (ЗО тис. голів), вівчарство (10 млн. голів у Наддні­прянській Україні, з яких 4,5 млн. — тонкорунні)

 

Висновок: сільське господарство Наддніпрянської України першої половини XIX ст. розвивалося екс­тенсивним шляхом, за рахунок розширення посівних площ, посилення відробіткової ренти

 

 

Висновок: нові явища в розвит­ку сільського господарства — спе­ціалізація районів, обезземелення селян, пролетаризація селян, по­ширення оренди, зростання долі збанкрутілих поміщицьких госпо­дарств, запровадження нової тех­ніки, подальша товаризація сіль­ськогосподарського виробництва

 

Загаль Загальний висновок: усі ці ознаки свідчили про занепад феодаль­но-кріпосницької системи господарювання і

наростання її кризового стану

 

 1. Робота в групах «Військові поселення в Україні»

(використати матеріал підручника та документів)

  1. Мета створення військових поселень.
  2. Що таке військове поселення.
  3. Які військові повинності виконували поселенці ?
  4. Яким було становище поселенців ?

 

 1. Етап контрольно – оцінювальний.
   • Вправа «Учитель, що помиляється» .

Урочна система (Панщина) — відробіткова рента, одна з форм докапіталістичної земельної ренти, примусова дарова праця кріпосного селянина, який відбував її як повинність зі своїм реманентом і тягловою силою в го­сподарстві поміщика — власника землі.

 

 • - примусовий вивіз своїми кіньми чи волами поміщицькі товари на ярмарки.

 

Місячина (Оброк) — термін, що вживається в історичній літературі для позначення двох форм феодальної земельної ренти — продуктив­ної (натуральний оброк) і грошової (грошовий оброк).

 

Шарварок - примусова охорона маєтків поміщиків, споруджування ставків і гребель.

возити своїми кіньми чи волами поміщицькі товари на ярмарки

 

Панщина (Урочна система)- один день панщини, на який давали таке завдання — "урок", що його можна було виконати тільки протягом 2-3 днів.

 

Оброк(Місячина) - коли селянин за постійну панщину отримував місячний заробіток натурою, достатньою хіба що для напівжебрацького животіння.

 

Гвалти або згони - примусовий обробіток садів й городів поміщиків

 

 

   • «Вільне письмо»

Кріпосне право – це ганебне явище, бо….

   • Продовж речення

Про кризу кріпосної системи господарювання на селі свідчили такі факти……..

 

 1. . ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя.

Наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. господарська система України, яка ґрунтувалася на кріпосництві, вступила в криз з якої вона так і не вийшла.

9. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст підручників, Учнівські сторінки.

Категорія: Конспекти уроків із історії України | Додав: uthitel (25.12.2018)
Переглядів: 9 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]